Jun 28, 2010

ನಂಬದಿರು ಪ್ರೇಮವ

ನಂಬದಿರು ಪ್ರೇಮವ ಅದು ಉಣಿಸುವುದು ವಿಷವ.....


ಹಾಲಿನಂತೆ ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ತಿಳಿಯದಿರು ಪ್ರೇಮವ...


ಅದು ಹಾವಿಗಿಂತಲೂ ಕಾರುವುದು ವಿಷವ....


.ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆಂದು ನಂಬುವರು ಈ ಪ್ರೇಮವ..


.ಮರೆಯದಿರು ಅದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಳ್ಳು ಈ ಪ್ರೇಮ.....


ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡುವೆನು ಎನ್ನುವರು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ.


.ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸುವುದು ಸಂತೋಷವ ಸಾವನಲ್ಲ....


ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಜನ...


ನೀ ಮೊದಲು ತಿಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ


ಅದಕ್ಕೆಬಾಯಿಲ್ಲ ಬರಿ ಅಳುವುದೇ ಹೊರತು ಹೇಳಲು ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.......

No comments:

Post a Comment