Dec 26, 2012

ಭಂದೀಕಾನೆ

ಬಾವನೆಗಳ ಬಂದೀಕಾನೆಯಲೆನ್ನಾ
ಕೂಡಿಟ್ಟು.. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀ ಗೆಳೆಯಾ

ಕಾದಿರುವೆ ನಾ ನಿನಗೆಂದೆ ಎಳುಜನುಮ
ಬರದೆ ಹೂಗುವೆಯಾ ನೀ ನನ್ನರಮನೆಗೆ

ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ಪೊಣಿಸಿದ ನನ್ನ
ರಕ್ಕೆಗಳು ಸಾಲದು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಲು

ಅಂತರಂಗದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನು ಬೆದಿಸಿ
ಬರುವೆಯಾ ಆತ್ಮದ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆಯಾ

ಬರುವೆಯಾ ನೀ ಗೆಳೆಯಾ ಎನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು
ಸೆರಿಸುವೆಯಾ ನಿನ್ನ ತೊಳಲೆನಾ ಓ ಗೆಳೆಯಾ?

No comments:

Post a Comment